Het klimaathart is een boek uitgegeven door Firm of the Future. Hieronder vindt u onze algemene voorwaarden.

Artikel 1
Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen het Firm of the Future BV, hierna te noemen Firm of the Future, en opdrachtgever betreffende opdracht tot het verzorgen van opleidingen, workshops, experiences, organisatieadviestraject(en), veranderingstraject(en), coachen, maatwerktraject(en) of andere vorm(en) van (interim) projecten dan wel boekverkopen en organisatieadvisering in de ruimste zin des woord.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door het Firm of the Future.

1.3 Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door het Firm of the Future schriftelijk zijn aanvaard. 

Artikel 2
Totstandkoming van de overeenkomst
2.1 Een offerte van het Firm of the Future is steeds vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.

2.2 De offerte is gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever tot de offertedatum aan het Firm of the Future is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat alle voor de opzet en uitvoering van de opdracht essentiële informatie aan Firm of the Future is verstrekt. Firm of the Future is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de door opdrachtgever verstrekte informatie en het gebruik daarvan.

2.3 Firm of the Future verstuurt een door haar ondertekende opdrachtbevestiging, voorzien van datum, aan opdrachtgever. De overeenkomst komt tot stand door ondertekening en retourzending van de opdrachtbevestiging door opdrachtgever.

2.4 Firm of the Future heeft het recht om derden in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht. 

2.5 Bij de aanschaf van een boek of materiaal geldt de betaling als bindende overeenkomst.

Artikel 3
Rechten en verplichtingen van Firm of the Future
3.1 Firm of the Future zal zich inspannen om de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. Firm of the Future kan echter niet garanderen dat het door opdrachtgever met de opdracht nagestreefde doel of beoogde resultaat wordt bereikt.

3.2 Firm of the Future en opdrachtgever zullen gedurende de uitvoering van de opdracht regelmatig overleg voeren over de stand van zaken en de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.

3.3 Indien de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke informatie afkomstig van opdrachtgever, niet tijdig of niet in overeenstemming met de afspraken ter beschikking van Firm of the Future staan of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan haar verplichtingen voldoet, heeft het Firm of the Future het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.

3.4 Firm of the Future heeft het recht om, op grond van onvoorziene omstandigheden, de opdracht te verplaatsen. Indien dit geschiedt stemt Firm of the Future dit zo tijdig mogelijk af met de opdrachtgever. In onderling overleg wordt een nieuwe datum cq data vastgesteld en schriftelijk vastgelegd.

3.5 Firm of the Future heeft het recht om de door haar ingezette adviseur(s) of medewerker(s) te vervangen. Firm of the Future zal zich inspannen om (een) vervanger(s) in te zetten van hetzelfde niveau om de continuïteit en kwaliteit van de opdracht zoveel mogelijk te waarborgen. 

3.6 Firm of the Future doet er alles aan om boeken onbeschadigd te laten aankomen bij de klant binnen de mogelijkheden van de postverzorging.

Artikel 4
Rechten en verplichtingen van opdrachtgever 

4.1 De opdrachtgever zorgt ervoor dat: 

a) Firm of the Future tijdig bezit krijgt van alle nuttige en noodzakelijke informatie, documenten en gegevens die Firm of the Future voor het uitvoeren van de opdracht nodig heeft; 

b) de bij uitvoering van de opdracht betrokken medewerkers van opdrachtgever in voldoende mate beschikbaar en inzetbaar zijn; 

c) Firm of the Future bij een opdracht van langere duur waarbij regelmatige aanwezigheid bij opdrachtgever noodzakelijk is, gebruik kan maken van een eigen werkplek voorzien van goedwerkende telecommunicatievoorzieningen (telefoon- en internetaansluiting). 

4.2 Opdrachtgever zal Firm of the Future vrijwaren voor aanspraken van derden (adviseurs en medewerkers van Firm of the Future daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie. 

4.3 De klant zal bij de aanschaf van een boek de juiste informatie opgeven op basis waarvan de verzending kan plaatsvinden. Mocht de doorgegeven informatie onjuist zijn dan kan Firm of the Future niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 5
Aanpassing van de (inhoud van de) opdracht
5.1 Indien zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal in onderling overleg en in goede harmonie naar een oplossing worden gezocht, waaronder bijvoorbeeld aanpassing van de (inhoud van de) initiële opdracht. 

5.2 Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat aanpassingen van de (inhoud van de) opdracht (bijv. wijziging in omvang, werkwijze of aanpak) de afgesproken planning kan beïnvloeden. Indien aanpassing van de (inhoud van de) opdracht het gevolg is van verzoeken of handelingen van opdrachtgever of andere omstandigheden die aan opdrachtgever zijn toe te rekenen, dan zal Firm of the Future het eventueel hieruit ontstane meerwerk op basis van haar gebruikelijke tarieven als aanvullende of separate opdracht in rekening mogen brengen. 

Artikel 6
Opschorting
6.1 Firm of the Future heeft het recht alvorens verplichtingen van haar kant na te komen, volledige betaling en/of afdoende zekerheid voor de nakoming door de opdrachtgever te verlangen wanneer naar het oordeel van Firm of the Future aannemelijk is dat opdrachtgever haar verplichtingen niet tijdig of niet volledig zal (kunnen) nakomen.

6.2 Firm of the Future heeft het recht deelname van de opdrachtgever dan wel van de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een opdracht te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 10. 

Artikel 7
Annulering door opdrachtgever
7.1 De opdrachtgever heeft het recht de opdracht te annuleren per aangetekende verzonden brief met inachtneming van hetgeen hierna wordt bepaald in artikel 7.2 en artikel 7.3.

7.2 Annulering door de opdrachtgever van de opdracht
kan tot 25 werkdagen voor aanvang de opdracht kosteloos geschieden.

7.3 Bij annulering op werkdag 25 tot werkdag 20 voorafgaand aan de opdracht is de opdrachtgever verplicht 50% van de complete opdrachtsom te vergoeden. Bij annulering op werkdag 20 of later voorafgaand aan de opdracht is de opdrachtgever verplicht 100% van de opdrachtsom te vergoeden.

7.4 Bij de aanschaf van een boek gelden de wettelijke termijnen voor annulering.

Artikel 8
Annulering door Firm of the Future
Firm of the Future heeft het recht om, op grond van voor haar moverende redenen, de opdracht te annuleren of deelname van opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het betreffende deel van de factuur waarop de annulering van Firm of the Future betrekking heeft. 

Artikel 9
Vertrouwelijkheid
9.1 Beide partijen zorgen ervoor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid.                  

9.2 Opdrachtgever zal, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Firm of the Future aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze en materialen van het Firm of the Future. 

Artikel 10
Tarieven, kosten en betaling
10.1 Firm of the Future brengt de door haar uit te voeren cq uitgevoerde werkzaamheden en diensten, op basis van te besteden cq bestede tijd en te maken cq gemaakte kosten, aan opdrachtgever in rekening door middel van een factuur. Firm of the Future zendt minimaal eenmaal per maand een(voorschot)factuur. De opdrachtgever dient de verschuldigde opdrachtsom uiterlijk dertig dagen na facturering te voldoen op de door Firm of the Future aangegeven wijze zonder opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming door Firm of the Future, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

10.2 De reis- en arrangement-/verblijfkosten, apparatuurkosten, eventuele licentiekosten alsmede verplichte literatuur zijn in de opdrachtsom niet inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. De reiskosten bedragen 0,50 euro per kilometer. De kosten van derden die Firm of the Future ten behoeve van de opdracht moet maken, worden aan opdrachtgever doorberekend tegen overlegging van nota’s. 

10.3 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Tussentijdse veranderingen, minimaal prijsinflatie, die Firm of the Future noodzaken tot tarief- of prijsaanpassing, worden maximaal eens per half jaar doorberekend aan opdrachtgever. Een uitzondering hierop zijn de verkopen van boeken welke inclusief BTW zijn geprijsd.

10.4 Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Firm of the Future steeds gerechtigd de wettelijke handelsrente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft, is Firm of the Future gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten. 

10.5 De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan Firm of the Future alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 150,-. 

Artikel 11
Auteursrecht
11.1 Het auteursrecht op de door het Firm of the Future uitgegeven brochures, boeken, projectmateriaal en trainingsmateriaal berust bij Firm of the Future, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Firm of the Future zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

11.2 Het auteursrecht op rapporten, boeken, presentaties, concepten, offertes en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van het Firm of the Future, berust uitsluitend bij Firm of the Future. 

Artikel 12
Aansprakelijkheid
12.1 Firm of the Future spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

12.2 Firm of the Future aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.

12.3 Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van 6 (zes) maanden. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan €5.000,- excl. BTW.

12.4 Mocht onverhoopt een boek beschadigd aankomen bij de klant dan kan contact opgenomen worden met Firm of the Future. Zij zal binnen de wettelijke kaders en onder retourzending van het beschadigde boek een ander exemplaar doen toekomen.

12.4 Firm of the Future is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van:
– enige tekortkoming van de opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van voldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst.

– onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van de opdrachtgever. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor het project essentiële informatie. 

12.5 Firm of the Future is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

12.6 Firm of the Future zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken. 

Artikel 13
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op iedere overeenkomst tussen Firm of the Future en een opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft, tenzij het geschillen betreft die geen betrekking hebben op het bedrijf of beroep van de opdrachtgever.